เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

motour

Travel License : 11/04924

หน้าแรก

/

ทัวร์อินโดนีเซีย

/

ทัวร์อินโดนิเซีย The Perfect Combination of Bromo & Bali 5วัน 4คืน (FD)

ทัวร์อินโดนิเซีย The Perfect Combination of Bromo & Bali 5วัน 4คืน (FD)

ทัวร์อินโดนิเซีย The Perfect Combination of Bromo & Bali 5วัน 4คืน (FD)

เที่ยวอินโดนิเซีย The Perfect Combination of Bromo & Bali 5วัน 4คืน บาหลี ทานา ล็อท เลมปูยางค์ ตีร์ตากังกา เผิงลีปูรัน วัดตีร์ตาเอิมปุล น้ำตกมาดาคารีปุระ คิงคองฮิลล์ จุดถ่ายรูปรถจิ๊ป ปากปล่อง ภูเขาไฟโบรโม่ - Submarine Museum วัด Sanggar Agung

รหัสทัวร์

ID_FD00026

ประเทศ

อินโดนีเซีย

กำหนดการเดินทาง

03 พ.ค. 67 - 10 ก.ย. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

32,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Air Asia

ก.ค. 67

33,900฿

19-23

33,900฿

26-30

ส.ค. 67

32,900฿

09-13

ก.ย. 67

32,900฿

10-14

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 67

33,900

-

-

2,900

-

-

18

26 ก.ค. 67 - 30 ก.ค. 67

33,900

-

-

2,900

-

-

18

09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 67

32,900

-

-

2,900

-

-

18

10 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 67

32,900

-

-

2,900

-

-

18

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

กรุงเทพฯ – บาหลี – ทานา ล็อท

Day : 2

เลมปูยางค์ – ตีร์ตากังกา – เผิงลีปูรัน – วัดตีร์ตาเอิมปุล

Day : 3

บาหลี – ซูราบายา (บินภายใน) – น้ำตกมาดาคารีปุระ

Day : 4

โบรโม่ – คิงคองฮิลล์ – จุดถ่ายรูปรถจิ๊ป – ปากปล่อง ภูเขาไฟโบรโม่ - Submarine Museum

Day : 5

วัด Sanggar Agung - สนามบินซูราบายา – สนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ - กรุงเทพ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด

             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน  
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
             -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน

          กรณีมีสลิปหลักฐานการโอน
             -  ส่งรูปสลิปการโอนเงินแจ้งทาง Line Official ของบริษัทไอดี tourandservice

             กรณีมีไม่มีหลักฐานการโอน
             -  จำนวนเงินที่ชำระ
             -  วัน/เดือน/ปี และเวลา ที่ทำการชำระเงิน 
             -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา
             - แจ้งช่องทางที่ทำรายการโอนเข้ามา เช่น โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคาร, ผ่านโมบายแบงค์กิ้ง , ผ่านตู้ ATM เป็นต้น

จำนวนผู้เข้าชม 27 ครั้ง